O PERSPECTIVĂ LITERAR-SPIRITUALĂ A VIEȚII CLASICULUI NICOLAE GOGOL

  • Drd. Alexandru Cocetov Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, România
Keywords: literature, spirituality, Nicolae Gogol, Bible, God, salvation

Abstract

A Spiritual Literary Perspective of the Life of the Classic Nicolae Gogol.

The purpose of this research is to show the multilateral nature of the life of the Ukrainian-Russian classic Nicolae Gogol, namely the literary, theological and historical wealth that the literary giant uses in the creation of national and international literary works. From the present research it will become clear that Gogol’s life, on the one hand, brings  to the reader’s attention the wide range of scriptural principles and teachings that were transposed and introduced into the life of the characters, into the life of the country (Ukraine and Russia) and into the correspondence of the classic Russian. On the other hand, the reader will arrive at the answer to the question: why Gogol introduced into his  works biblical truths, patristic works and theological teachings, which, by the way, are primary for a Christian life.

References

• Н. В. Гоголь и Православие, Украинская Православная Церковь Днепропетровская Епархия (Acestea sunt impresiile despre Ucraina exprimate de arhidiaconul Pavel Aleppskii, care îl însoțea pe patriarhul Macarie al Antiohiei la Moscova în mijlocul secolului al XVII-lea. Vezi: N. V. Gogol și Ortodoxia, pe pagina Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Episcopia Dnepropetrovsk, publicate pe 14.10.2008), http://eparhia.dp.ua/publikatsii/stati/n-v-gogol-i-pravoslavie/, (accesat la data de 18.10.2020).

• И. А. Виноградов, Н. В. Гоголь и Православие, Москва, 2004 (I. A. Vinogradov, N. V. Gogol și Ortodoxia, Moscova, 2004).

• Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, Полный систематический свод документальных свидетельств. Научно-критическое издание. В 3 т. Т. 1, Издание подготовил И. А. Виноградов, Москва, 2011, p. 84. Владимир Алексеевич Воро-

паев, Нет другой двери… О Гоголе и не только, Издательство ООО ТД Белый город, Москва, 2019 (Gogol în memorii, jurnale, corespondența contemporanilor, Colecție sistematică completă de dovezi documentare. Ediție critică științifică în 3 volume. Volumul 1, publicat de I. A.Vinogradov la Moscova, anul 2011. Aceeași idee se regăsește în cartea lui Vladimir Alekseevich Voropaev, Nu există altă ușă ... Despre Gogol și nu numai, Editura OOO TD Orașul Alb, Moscova, 2019).

• Павел Басинский, „Рапира Гамлета, Известный критик и лите-ратуровед Игорь Золотусский отметил юбилей”, în Российская газета, Федеральный выпуск № 0 (3950), 2005 (Vezi articolul scris de Pavel Basinsky, „Rapierul lui Hamlet, cunoscutul critic și om literar Igor Zolotussky și-a sărbătorit aniversarea”, în Gazeta Rusească, Ediția federală nr. 0 (3950), publicată pe 14 decembrie 2005), https://rg.ru/2005/12/14/zolotussky.html (accesat la data de 03.11.2020).

• И. П. Золотусский, Поэзия прозы, Статьи о Гоголе, Москва, Из-дательство Советский писатель, 1987. А. Х. Гольденберг, Твор-чество Гоголя в мифологическом и литературном кон- тексте: учебное пособие, Волгоград, научное издательство ВГсПу «Пере-

мена», 2019 (I. P. Zolotusky, Poezie în proză, Articole despre Gogol, publicate la Moscova, Editura Scriitorul sovietic, 1987. Vezi și: A. Kh. Goldenberg, Creativitatea lui Gogol într-un context mitologic și literar, manual, Volgograd, Editura Științifică VGSPU Schimbarea, 2019).

• Об изданиях законов Российской империи, 1830-1899, Сост. Н. Ко-рево, СПб., 1900 (Pentru mai multe detalii vezi: Despre publicarea legilor Imperiului Rus (1830-1899), Coordonat de N. Korevo, Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg, 1900).

• Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, Т. 3, М., 2012 (Gogol în memorii, jurnale, în corespondența contemporanilor, vol. 3, Moscova, 2012).

• Н. Ю. Грякалова, С. А. Кибальник, С. Д. Титаренко, Б. Н. Ти-хомиров, В. В. Филичева, Что и как читали русские классики? (От круга чтения к стратегиям письма). Коллективная моно-графия. СПб, Издательство, Пушкинский Дом, 2017 (Aceasta a fost

una dintre practicile scriitorilor ruși din secolul al XIX-lea, care citeau cărți și făceau notițe pe marginea lor. De asemenea, un număr mare de scriitori făceau astfel de notițe pe marginea Bibliilor lor. Despre aceasta se poate citi în monografia colectivă: N. I. Gryakalova, S. A. Kibalnik, S. D. Titarenko, B. N. Tikhomirov, V. V. Filicheva, Ce și cum au citit clasicii ruși? (De la cercul de lectură la strategiile de scriere), Monografie colectivă, SPb, Editura, Casa Pușkin, 2017).

• И. А. Виноградов, В. А. Воропаев, „Карандашные пометы и запи-си Н. В. Гоголя в Славянской Библии 1820 года издания”, Пробле-мы исторической поэтики, Вып. 5 (Евангельский Текст в русской литературе XVIII-XX вв.: цитата, реминисценция, мотив, сюжет/

редкол.: захаров В. Н. (отв. Ред. ) и др. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013, вып. 8 (сер.: проблемы исторической поэтики; Т. 11). Сб. научных трудов. Петрозаводск, 1998 (Primii care s-au dedicat studiului notițelor lui Gogol de pe marginile Bibliei sale au fost I. A. Vinogradov și V. A. Voropaev. Vezi în: I. A. Vinogradov, V. A. Voropaev, „Notițele biblice și însemnăriile de N. V. Gogol în Biblia slavonă din ediția 1820”, în Probleme ale poeticii istorice, Vol. 5 (Textul evanghelic în literatura

rusă din secolele XVIII-XX: citat, reminiscență, motiv, subiect/redactare: V. N. Zakharov (redactor-șef ) și colab. Petrozavodsk: Editura PetrSU, 2013, nr. 8) lucrări științifice, Petrozavodsk, 1998).

• Владимир Алексеевич Воропаев, Нет другой двери… О Гоголе и не только, Издательство, Белый город, Москва, 2019 (Vladimir Alekseevich Voropaev, Nu există altă ușă ... Despre Gogol și nu numai, Editura, Orașul Alb, Moscova, 2019).

• Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, Т. 2, М., ИМЛИ РАН, 2011 (Gogol în memorii, jurnale, corespondența contemporanilor, vol. 2, Moscova, Editura IMLI RAN, 2011).

• Александра Осиповна Смирнова-Россет, Дневник. Воспомина-ния, М., Наука, 1989 (Alexandra Osipovna Smirnova-Rosset, Jurnal. Amintiri, Moscova, Știință, 1989).

• Малек Яфаров, Прощальная повесть Гоголя, Русская филосо-фия, Издательские решения (Malek Yafarov, Povestea de rămas bun a lui Gogol, Filozofia rusă, publicare în format PDF).

• Евгения Ряднова, „Николай Гоголь: щеголь, коллекционер, ру-кодельник”, Источник Культура.РФ, https://www.culture.ru/materials/50291/nikolai-gogol-shegol-kollekcioner-rukodelnik (accesat pe 25.11.2020).

• Николай Гоголь, портала Культура РФ (Nikolay Gogol, portalul Culturii Federației Ruse), https://www.culture.ru/persons/8127/nikolai-gogol (accesat la data de 17.06.2020).

• Иван Сергеевич Тургенев, Литературные и житейские воспоми-нания, Под редакцией А. Островского, Издательство Писателей в Ленинграде, 1934 г., в свою очередь, использующей «Сочинений И. С. Тургенева», т. I, 1880 г. (Ivan Sergheievici Turgenev, Amintiri literare și de viață, editat de A. Ostrovsky, Editura Scriitorilor din Leningrad, 1934, folosind la rândul său Operele lui I. S. Turgenev, vol. I, 1880).

• В. М. Гуминский, „Слова поэта - дела поэта”, în Русская литера-тура в православном контексте, Материалы VI Международных Свято-Игнатиевских чтений. Вып. II. Ставропольская Православ-ная Духовная, Семинария, Ставрополь, Издательский центр Ст-

ПДС; Дизайн-студия Б, 2014 (Pentru un studiu mai aprofundat, vezi articolul lui: V. M. Guminsky, „Cuvintele poetului - faptele poetului”, în Literatura Rusă în context ortodox, Materiale ale celei de-a VI-a lecturi internaționale Sf. Ignatie. Problema II. Stavropol Orthodox Spiritual, Seminar, Stavropol, Centrul de Editare StPDS; Studioul de proiectare B, 2014).

• Н. В. Гоголь и Православие, portalul creștin ortodox Киевская Русь (N. V. Gogol și Ortodoxia, portalul creștin ortodox Rusia Kieveană), publicat pe 23.03.2004, http://www.kiev-orthodox.org/site/culture/694/ (accesat la data de 19.10.2020).

• „Гоголь и Добротолюбие (К постановке вопроса)”, Гоголевские чтения 19. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен- тальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта No 17-04-00440 („Gogol și Dobrotolyubie

(pentru formularea întrebării)”, în Lecturile lui Gogol nr. 19. Cercetarea a fost realizată cu sprijinul financiar al Fundației Ruse pentru Cercetare de Bază (RFBR) în cadrul proiectului științific nr. 17-04-00440).

• Н. В. Гоголь, „В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность”, Полное собрание сочинений, В 14 т, Т. 8, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом), М., Л., Изд-во АН СССР, 1952. Vezi în А. И. Расев (протоиерей). Очерк жизни в Бозе почившего Ржевско-го протоиерея о Матфея Александровича Константиновского, Сводная редакция (1860-1890-1915). Тверь, 2017 (N. V. Gogol, capitolul „Ce este în sfârșit esența poeziei rusești și care este particularitatea ei” din Opere complete, În vol. 14, T. 8, Institutul Rus Casa Pușkin, Moscova, Leningrad, Editura Academiei de Științe a URSS, 1952. În istoria vieții sale apare numele protopopului Matei Konstantinovskii din Rhev, despre care se crede că era mentorul spiritual a lui Gogol).

• Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч. и писем, В 17 т., VI, сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева, М., Киев, 2009-2010 (N. V. Gogol, Colecția completă de scrieri și scrisori, în 17 volume, VI, comp., pregătit. texte și comentarii. I. A. Vinogradova, V. A. Voropaeva, Moscova, Kiev, 2009-2010).

• И. А. Виноградов, Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный систематический свод документальных свидетельств. Научно-критическое издание, т. 1, М., 2011-2013 (I. Vinogradov, Gogol în memorii, jurnale, corespondența contemporanilor. Lucrare completă și sistematică de dovezi și documente. Ediție critică științifică, vol. 1, Moscova, 2011-2013).

• В. А. Воропаев, „Н. В. Гоголь и святоотеческое наследие”, Вест-ник Московского университета, Серия 9, Филология, No. 5, 2017 (V. A. Voropaev, „N. V. Gogol și patrimoniul patristic ”, Buletinul Universității din Moscova, Seria 9, Filologie, Nr. 5, 2017).

• А. Х. Гольденберг, Творчество Гоголя в мифологическом и литературном контексте: учебное пособие, Волгоград, научное издательство ВГсПу «Перемена», 2019 (A. H. Goldenberg, Creativitatea lui Gogol într-un context mitologic și literar, suport de curs, Volgograd, Editura Științifică a Universității Pedagogice de Stat din toată Rusia „Schimbarea”, 2019).

• Николай Гоголь, capitolul XVII, „Просвещение (Письмо к В. А. Ж…..му),” Духовная проза (сборник), Public Domain, format PDF (Nikolay Gogol, capitolul XVII, „Iluminare (Scrisoare către V. A. Zh ... ..m)”, din cartea Proză spirituală (colecție), Editura Domeniu public, format PDF).

• Елена Демина, „Что читал Николай Гоголь в свободное от „Мертвых душ” время?”, Источник Российская газета, Рязанские ведомости (Vezi: Elena Demina, „Ce a citit Nikolai Gogol în timpul liber în afară când scria „Sufletele moarte”? Sursa Gazeta rusească. Mai multe detalii în: revista Vestea din Ryazan), https://rv-ryazan.ru/chto-chital-nikolaj-gogol-v-svobodnoe-ot-mertvyx-dush-vremya/ (accesat la data de 28.11.2020).

• Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений и писем, В 17, т. 3, М., Киев, 2009 (N. V. Gogol, Opere complete și scrisori, în 17 volume, volumul 3, Moscova, Kiev, 2009).

• „Необычные хобби русских писателей.” Источник Культура РФ (Pe lângă pasiunea lecturii și a studiului, Nicolae Gogol petrecea timp relaxant în broderie, în colecționarea cărților de buzunar și în pregătirea bucatelor. Sursa: „Hobby-uri neobișnuite ale scriitorilor ruși”. Sursa Cultura Federației Ruse), https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-khobbi-russkikh-pisatelei (accesat la data de 28.11.2020).

• Гоголь Николай Васильевич, Н. В. Гоголь о христианской жизни, cоставитель Монахова Ирина Рудольфовна, Издатель, АБВ, 2019 (Gogol Nikolai Vasilievich, N. V. Gogol despre viața creștină, compilare de Irina Rudolfovna Monakhova, editor, ABV, 2019).

• Молитвы, написанные Гоголем, 1846, Стихотворная молитва приписывается Гоголю преданием. Впервые она была опубликована (без имени Гоголя) в: Собрание листков для душеполезного чтения. Благословение Святого Афонского Ильинского скита. Одесса, 1896. № 66; под названием „Песнь молитвенная ко Пресвятой Деве Марии Богородице”, затем она была помещена в качестве приложения в книге: Гоголь Н. В. Размышления о Божественной Литургии (Rugăciuni scrise de Gogol, pentru anul 1846, Rugăciunea poetică este atribuită lui Gogol prin tradiție. A fost publicat pentru prima dată (fără numele de Gogol) în: Colecție de foi pentru lectură sufletească sub Binecuvântarea Sfântului Athos Ilyinsky, Odessa, 1896, Nr. 66; sub titlul „Cântarea de rugăciune către Sfânta Fecioară Maria Theotokos”, apoi a fost plasat ca apendice în cartea: Gogol N. V Reflectări asupra Liturghiei divine). Pentru varinta electronică vezi: http://gogol-lit.ru/gogol/text/raznoe/molitvy.htm, (accesat la data de 27.10.2020).

• В. А. Воропаев, Николай Гоголь. Опыт духовной биографии, Азбука веры, 2020 (În introducerea cărții: V. A. Voropaev, Nikolay Gogol. Experiența biografiei spirituale, ABC-ul credinței, 2020).

• Молитвы, написанные Гоголем, 1846 (Rugăciunele scrise de Gogol, 1846), http://gogol-lit.ru/gogol/text/raznoe/molitvy.htm, (accesat la data de 27.10.2020).

• Ю. А. Лабынцев, Л. Л. Щавинская, „Гоголевская молитва в народных литературах восточных славян,” Н. В. Гоголь и славянские литературы, Тезисы международной научной конференции 10-11 ноября 2009 г. М., ИСл рРАН, 2009 (Yu. A. Labyntsev, L. L.

Shavinskaya, capitolul „Rugăciunea lui Gogol în literatura populară slavilor estici”, care apare în volumul, N. V. Gogol și literatura slavă, Rezumate ale conferinței științifice internaționale din 10-11 noiembrie 2009, Moscova, ISL rRAN, 2009).

• Владимир Алексеевич Воропаев, „Умереть с пеньем на устах … молитва Гоголя ко Пресвятой Богородице в славянском фольклоре и литературном предании”, Проблемы исторической поэтики, 2016 (Vladimir Alekseevich Voropaev, „Mori cu cântece pe buze ... Rugăciunea lui Gogol către Preasfințitul Theotokos din folclorul și tradiția literară slavă”, în cartea Problemele poeticii istorice, 2016).

• Николай Васильевич Гоголь и музыка: к 200-летию со дня рождения, ОГУК Орловская обл. публ. б-ка им. И. А. Бунина; отдел искусств; сост. В. Л. Ткачева; ред. В. А. Щекотихина, Орел, 2009 (Nikolai Vasilievich Gogol și muzică: la 200 de ani de la naștere, OGUK, regiunea Oryol; departamentul de arte; comp. V. L. Tkacheva; ed. V. A. Schekotikhina, Oryol, 2009).

• Н. В. Гоголь и славянские литературы, Отв. редактор Л. Н. Будагова, М., Издательство Индрик, 2012 (N. V. Gogol și literatura slavă, Otv. editor L. N. Budagova, Moscova, Editura Indrik, 2012).

• И. Р. Монахова, „Украинские и русские народные песни в жизни Гоголя”, Н. В. Гоголь и славянские литературы, Отв. редактор Л. Н. Будагова, М., Издательство Индрик, 2012 (I. R. Monakhova, „Cântece populare ucrainene și rusești în viața lui Gogol”, în antologia N. V. Gogol și literaturile slave, Otv. editor L. N. Budagova, Moscova, Editura Indrik, 2012).

• О. В. Гоголь-Головня, Из семейной хроники. Мемуары, Киев, 1909 (O. V. Gogol-Golovnya, Cronică de familie. Memorii, Kiev, 1909).

• Н. В. Гоголь, И. И. Срезневскому, 6 марта 1834. Впервые напечатано В. И. Срезневским: „Николай Васильевич Гоголь в переписке с Измаилом Ивановичем Срезневским в 1834-1835 гг.” Русская Старина, № 3, 1892 (N. V. Gogol, I. I. Sreznevsky, 6 martie 1834. Publicat pentru prima dată de V. I. Sreznevsky: „Nikolai Vasilievich Gogol în corespondență cu Izmail Ivanovich Sreznevsky în 1834-1835”. În Antichitatea rusă, nr. 3, 1892).

• Н. В. Гоголь, „Петербургские записки 1836 года” din cartea sa Полное собрание сочинений, в 14 т., Т. 8, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом), М., Л., Изд-во АН СССР, 1952 (N. V. Gogol, capitolul „Notițele din Petersburg din anii 1836”, din cartea sa Lucrările complete, în 14 volume, vol. 8, Institutul literaturii rusești (Casa Pușkin), Moscova, Leningrad, Editura Academiei de Științe a URSS, 1952).

• И. Я. Айзеншток, „Гоголь - собиратель народных песен”, Звезда. No 4, 1959 (I. Ya. Aizenshtok, „Gogol - un colecționar de cântece populare”, Revista Steua, numărul 4, din 1959).

• А. Гилевски, „Гогољ – маjсторот на суптилната гротеска”, Н. В. Гоголь, Раскази, Скопjе, 2005 (A. Gilewski, „Gogo - distanța până la suptilnata grotească”, N. V. Gogol, Povestiri, Skopje, 2005).

Published
2023-01-06
How to Cite
Cocetov, D. A. (2023). O PERSPECTIVĂ LITERAR-SPIRITUALĂ A VIEȚII CLASICULUI NICOLAE GOGOL. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 10(3), 191-219. https://doi.org/10.5281/zenodo.7394384