HUSIȚII ÎN MOLDOVA – O PILDĂ DE RESPECTARE A LIBERTĂȚII DE CONȘTIINȚĂ ÎN EVUL MEDIU ROMÂNESC

  • Dr. Dacian But-Căpușan
Keywords: Moldavia, Jan Hus, Hussites, Protestant Reformation, Orthodox, freedom of conscience, tolerance

Abstract

Hussites in Moldova - An Example oOf Respect for Freedom of Conscience in the Romanian Middle Ages
he Protestant Reformation of the sixteenth century does not appear ex nihilo, but it will stand out on an upward flow of Church reform, a flow in which the Hussite movement also has a significant role to play. Unfortunately, Jan Hus did not know  any of the writings of the Eastern Holy Fathers, did not come into direct contact with Orthodox spirituality, and historical conditions were of such a nature, as a rapprochement (union) of the Bohemian Brothers with the Orthodox Church could not  be realized. A significant number of Hussites sought refuge in Romanian countries, being persecuted for their faith in neighboring states. In Moldavia they lived in the colonies and were not considered a danger to the native population of  Orthodox faith with whom they came in contact. The Moldavian rulers Alexandru cel Bun (Alexander the Kind), Stefan cel Mare (Stephen the Great) and Bogdan cel Orb (Bogdan the Blind), Romanian Orthodox believers, showing tolerance and  acceptance towards another religion, welcomed the Hussite and allowed them to settle and live in the cities of their country.

References

Benga, Daniel, Husiții, premergători ai Reformei. Prezența lor pe pământ românesc în Biserica Ortodoxă Română, an CXVII (1999), nr. 1-6.

Bernède, Arthur, Hus, Jan în La Grande Encyclopédie, t. XX, Paris, 1949.

Blond, Georges, Furioșii Domnului. Catolici și protestanți: patru veacuri de fanatism, trad. de Iulia Giroveanu și Sanda Mihăescu-Boroianu, Ed. Politică, București, 1976.

Călători străini despre Țările Române, vol. I, Ed. Științifică, București, 1968.

Chaunu, Pierre, Le temps des Réformes, La crise de la chrétienté, l’éclatement (1250-1550), Ed. Fayard, Paris, 1975.

Chifăr, Pr., Nicolae, Istoria creștinismului, vol. IV, Ed. Trinitas, Iași, 2005.

Confessio Bohemica. Hoc est Confessio Sanctae et Christianae Fidei, omnium trium Regni Bohemiae, Typis Danielis Carolidae a Carlsbergka, Pragae MDCXIX.

Dan, Mihail P., Cehi, slovaci și români în sec. XIII-XVI, Ed. Progresul, Sibiu, 1944.

Dan, Mihail, Sub flamura Taborului, Ed. Tineretului, București, 1959.

Drimba, Ovidiu, Istoria culturii și civilizației, vol. X, Ed. Saeculum I. O., Ed. Vestala, București, 1999.

Giurescu, Constantin C., Giurescu, Dinu C., Istoria românilor 2. De la mijlocul secolului al XIV-lea până la începutul secolului al XVII-lea, Ed. Științifică și Enciclopdică, București, 1976.

Hașdeu, B. P., Istoria toleranței religioase în România, ed. a II-a, București, 1868.

Hurmuzachi, E., Documente privitoare la istoria românilor, vol. II, partea a IV-a, București, 1897.

Hus, Jan, Scrieri despre credință, trad. de Anca Irina Ionescu, Ed. Oscar Print, București, 2015.

Iorga, N., Istoria Bisericii Românești și a viații religioase a românilor, vol. I, ed. a III-a, Ed. Ministerului de Culte, București, 1928.

Kandel, Mauriciu, Jan Hus și mișcarea husită, Ed. Societatea pentru Răspândirea Științei și Culturii, Bucureşti, 1957.

Leb, Dr. Ioan-Vasile, Teologie și istorie. Studii de Patristică și Istorie bisericească, Ed. Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1999.

Leb, Drd., Ioan-Vasile, Relațiile husiților cehi cu Patriarhia Constantinopolului în secolul al XV-lea în Studii Teologice, an XXX (1978), nr. 3-4.

Manu, Pr. drd., Dănuț I., Pătrunderea husitismului în Țările Române și apariția primelor texte religioase în limba română în Glasul Bisericii, an XXXIII (1974), nr. 3-4.

Măcriș, Dr. Anatol, Segmente și fragmente de istorie: comunicări prezentate la AICID, Ed. Agerpress Typo, București, 2000.

Macurek, Joseph, Jean Hus et les traditions hussites, Ed. Plon, Paris, 1973.

Mehedinți, Simion, Creștinismul românesc: adaos la caracterizarea etnografică a poporului român, Ed. Anastasia, București, 1995.

Moisecu, Pr., Gheorghe I., Lupșa, Pr., Ștefan, Filipașcu, Pr., Alexandru, Istoria Bisericii Romîne, vol. I, Ed. Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1957.

Muntean, Pr. prof. dr., Vasile V., Istoria creștină generală, vol. II, Ed. Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2008.

Oțetea, Acad. Andrei, Renașterea și Reforma, Ed. Științifică, București, 1968.

Păcurariu, Pr. prof. dr., Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, ed. a II-a, Ed. Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991.

Palmitessa, James R., The Reformation in Bohemia and Poland, în R. Po-Chia Hsia (ed.), A Companion to the Reformation World, Blachwell Publishing, 2004.

Panaitescu, P. P., Husitismul și cultura slavonă în Moldova în Romanoslavica X (1964).

Papacostea, Şerban, Ştiri noi cu privire la istoria husitismului în Moldova în timpul lui Alexandru cel Bun în Studii şi Cercetări Ştiinţifice-Istorice, Iaşi, an XIII, fasc. 2, 1962.

Paulova, M., L Empire Byzantin et les Tcheques avant la chute de Constantinople în Byzantinoslavica, an XIV (1953).

Rotaru, Dr. Ioan-Gheorghe, Sabatarienii în contextul vieții transilvane (sec. XVI-XX), vol. I, Ed. Risporint, Cluj-Napoca, 2014.

Rotaru, Ioan-Gheorghe, „Historical Aspects of the Hussite Migration in Moldavia for Religious Freedom”, în The Phenomenon of Migration Proceedings of Harvard Square Symposium, Volume 2, Year 2016, The Scientific Press Cambridge M. A.

Sîrbu, Pr. prof., Corneliu, Un document inedit cu privire la mișcarea husitismului în Moldova pe vremea lui Alexandru cel Bun în Mitropolia Moldovei și Sucevei, an XL (1964), nr. 1-2.

Șesan, Prof. M., Din căile reformației cehe în Mitropolia Banatului, an XIII (1963), nr. 9-10.

Șesan, Prof. M., Husiţii şi Ortodoxia în Mitropolia Moldovei și Sucevei, an XXXIV (1958), nr. 3-4.

Șesan, Prof. M., Ioan Hus - 550 de ani de la moartea sa în MitropoliaMoldovei și Sucevei, an XLI (1965), nr. 7-8.

Speranță, Magistrand, Gheorghe, Dovezi de toleranță religioasă în Țările Române în Biserica Ortodoxă Română, an LXXXIII (1965), nr. 7-8.

Trifa, Sorin H., Introducere in contextul Reformei Protestante din secolul al XVI-lea, http://www.bisericalutherana.ro/reforma-protestanta500/introducereincontextulreformeiprotestantedinsecolulalxvi-lea, accesat la 06.03.2020.

Vlăduțescu, Gh., Ereziile evului mediu creștin, Ed. Enciclopedică Română, București, 1974.

White, Ellen G., Tragedia veacurilor, trad. de Nelu Dumitrescu, Casa de Editură Cuvântul Evangheliei, București, 1994.

Published
2022-04-28
How to Cite
But-Căpușan, D. D. (2022). HUSIȚII ÎN MOLDOVA – O PILDĂ DE RESPECTARE A LIBERTĂȚII DE CONȘTIINȚĂ ÎN EVUL MEDIU ROMÂNESC. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 8(2), 662-683. https://doi.org/10.5281/zenodo.6354144