PERCEPȚIA „BISERICII CA SUBIECT AL SUFERINȚEI” ÎN ISTORIA TRANSILVANIEI DIN PRIMA PARTE A SECOLULUI AL XVIII-LEA: PÉTER BOD (1712-1769) ȘI MARTIROLOGIA PROTESTANTĂ

  • Dr. Botond Kund Gudor Biserica Reformată din Alba Iulia
Keywords: martyrdom, freedom, Bod Péter, the cult of saints, utilitarianism, public good

Abstract

The Perception of a Suffering Church in Transylvania in the First Half of the Eighteenth Century: Péter Bod (1712-1769) and Protestant Martyrology

In the eighteenth century understanding, freedom of conscience equals Christian’s attempt to live according to their own religious beliefs, while not impeding the beliefs of others. Mutual religious tolerance, as a fund generating freedom of  conscience, requires detachment, as well as a reevaluation and reflection on the religious conflicts of the sixteenth and the seventeenth centuries. The perception of martyrdom is changing under the pressure of modernizing the European society.  This evolution is also argued by Péter Bod’s historiography. His Protestant martyrology, his attachment to freedom of conscience was closely linked to the image of a militant Church. His very example is part of the utilitarian process of  unrestricted freedom of conscience. In 1738, he translated into Hungarian the Latin manuscript of Bálint Kocsi Csergő, Narratio brevis, in which he presented the martyrdom and struggle for freedom of religion and freedom of conscience of the  Protestant priests taken on the Neapolitan galleys. By being copied again and again, the volume became the most read manuscript in the Transylvanian Protestant circle. Later on, in the Istoria Bisericii luptătoare a lui Dumnezeu [The history of  God’s militant Church] and Sfântul Heortocrat sau istoriile curte ale sărbătorilor și a sfinților [St. Heortocrates or short tales on holidays  and saints], the image of Protestant martyrdom is identified with those characters who—despite being faced  with opposition and persecution—have transformed freedom of religion into their lifelong goal, a common good of all people. This is also how Bod defined the premises of freedom of  religion and freedom of conscience, as true martyrdom is useful for society (bonum publicum) and for the country. The secularization of the image of martyrdom led to a new understanding of the term—that of being useful and prolific in the  society where one lives, so that it can ensure one’s freedom. By exemplifying Protestant martyrology through various severe historic events, he sees human sacrifice as necessary in achieving the desired freedom. His understanding of  martyrdom  and freedom clearly shows the path to denominational survival in times of hardship—a journey in which the existence of the religious man equals sacrifice, selflessness and social utility.

References

Baricz, Ágnes: Mártírok emlékezete [”Amintirea martirilor” ], în Erdélyi Múzeum, vol. LXXVIII., Cluj-N., 2016/3.

Bellágh, Rózsa: Bod Péter püspökei a Smirnai Szent Polikárpus című egyháztörténeti műben [”Episcopii lui Petru Bod în opera de istorie bisericească cu titlul Sfântul Policarp din Smirna”], în Református Szemle, Cluj-Napoca, an 105, 2012/6.

Biblioteca Documentară Bethlen Gábor Aiud, Ms. 143–144. Copia lui István Almási din 1833.

Bod, Péter: Szent Heortokrates, Avagy a’ keresztyének között elő-forduló innepeknek és a rendes kalendáriumban fel-jegyeztetett szenteknek rövid historiájok, melly a szava bé-vehető hiteles irókból egybeszedegettetett és magyarra fordíttatott egy bujdosó magyar által [Sfântul Heortocrat, Adică despre scurta istorie a sărbătorilor regăsite între creștini’ și a sfinților notați în calendar, care s-a adunat din înscrisuri credibile și s-a tradus în limba maghiară de către un maghiar pribeag ], Oppenheim [Sibiu], [fără

tipograf ], 1757.

Bod, Péter: Magyar Athenas, Avagy az Erdélyben és Magyar-országban élt tudos embereknek, nevezetesebben a’kik valami, világ eleibe botsátott írások által esméretesekké lettek, ’s jo emlékezeteket fen-hagyták, históriájok [Athena Maghiară, Istoria oamenilor de știință care au trăit în Transilvania și în Ungaria, și care au devenit cunoscuți prin lucrări în fața lumii, păstrând buna lor memorie], [Sibiu], [Sárdi Ny.], 1766.

Bod, Péter: Tiszta, fényes drága bíbor, Mellyet amaz áldott emlékezetű m. izraelbeli nagy anya néhai méltóságos grof Bethleni Bethlen Kata aszszony ő nagysága virágzó idejében a m. gróf Haller László urnak, az után a mélt. r. sz. b. gróf urnak Széki Teleki Josef urnak szerelmes házas társa [...] midőn teste földbe takaríttatnék [...] tanuságot tett [...] [Purpură curată, sclipitoare, scumpă, cu care doamna contesă Kata Bethleni Bethlen, maiestatea sa a cărei amintire este binecuvântată în floarea periodei maiestății sale, a lui József Széki Teleki iubită soție [...] când trupul i-a fost așezat în pământ [...] a mărturisit [...]], Cluj-Napoca, Páldi, 1762. [Atașat acesteia:

transpunerea în versuri a vieții și decesului contesei Kata Bethleni de Bethlen, C5v–C6r. ]

Bod, Péter: Historia Hungarorum ecclesiastica, I-III tom., Ed. L. W. E. Rauwenhoff, Adj. Car. Szalay, Lugduni-Batavorum, Brill, 1889.

Bod Péter: Szent Irás’ értelmére vezérlő magyar leksikon, Mellyben a’ Szent Irásban elö-fordulo példázolások, (typusok) és ábrázolások (emblemak) lelki értelmek szerént rövideden ki-világosíttatnak, sok dolgok a’ ‚sidó ‚s görög régiségekböl ki-magyaráztatnak [Lexicon maghiar care conduce la înțelesul Sfintei Scripturi, În care pildele (typuri) și reprezentările (embleme) sunt puse în lumină scurt privind înțelesul sufletesc, multe lucruri din vechile aspecte ebraice și grecești sunt explicate ], Cluj-Napoca, S. Pataki Jósef, 1746, Cuvânt înainte.

Bod, Péter: Az Isten vitézkedő anyaszentegyháza állapotjának, és világ kezdetétül fogva a jelen való időig sokféle változásinak rövid historiája, Melly az Isten magyar népének hasznára egyben szedegettetett, és a dolgok nagyobb megvilágosittatásáért, a világ négy fő mappáival ki adatott [Istoria scurtă a stării bisericii luptătoare a lui Dumnezeu, și a numeroaselor schimbări de la facerea lumii până la vremea actuală, care s-au compilat spre folosul poporului maghiar al lui Dumnezeu, și pentru mai buna clarificare a a lucrurilor, s-a publicat cu cele patru hărți principale ale lumii], Basilea, Johann Im-Hof Rodolf, 1760.

Bozzay, Réka (ed.): Történetek a mélyföldről, Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban [Istorisiri despre Țările de Jos, Relația dintre Ungaria și Țările de Jos în perioada modernă ], Debrecen, Printart-Press, 2014.

Bujtás, Zsigmond László: A megszabadított gályarab prédikátorok küldöttsége Hollandiában [”Solia robilor eliberați de pe galere în Olanda” ], în Réka Bozzay (ed.): Történetek a mélyföldről, Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban [Istorisiri despre Țările de Jos, Relația dintre Ungaria și Țările de Jos în perioada modernă ], Debrecen, Printart-Press, 2014.

Bretz, Annamária: Bod Péter historia litteraria programjának mártirológiai vonatozásairól [„Despre referințele programului historia litteraria a lui Petru Bod” ], în Fazakas – Imre – Száraz (ed.): Mártírium, 90-100.

Bretz, Annamária: Bod Péter fordítása Kocsi Csergő Bálint Narratio Breviséből [Traducerea lui Petru Bod, Bálint Kocsi Csergő din Narratio Brevis], Comunicate de istorie literară, an 108, 2004/3.

Csepregi, Zoltán: „Lutherani omnes comburantur”, în Fazakas – Imre – Száraz (ed.): Mártírium, 30-40.

Csorba, Dávid, et al. (ed.): Protestáns mártirológia a kora újkorban [”Martirologie protestantă în era modernă” ], Studia Litteraria, an LI, 2012/3-4.

Csorba, Dávid: Kora újkori kálvinista műfajok magyar földön [Genuri literare sub influență calvină de pe teritorii maghiare în epoca modernismului” ], în Csorba et al. (ed.): Protestáns mártirológia, 37-55.

Crespin, Jean: Le Livre de Martyrs, [Géneve], de l’impr. de J. Crespin, 1554.

Debreceni, Ember Pál: A magyarországi és erdélyi református egyház története [Istoria bisericii reformate din Ungaria și Transilvania ], Trad. de Péter Botos, Sárospatak, Colecția Științifică a Colegiului Reformat Sárospatak, 2009.

Fazakas, Gergely Tamás: Árvaság és mártírium, A gyámoltalan özvegy mint a református egyház metaforája a 18–17. században [”Orfan și martir, Văduva neajutorată ca metafora bisericii reformate în secolele XVII-XVIII” ], Studia Litteraria, an LI., 2012/3-4.

Fazakas, Gergely Tamás: Mártírium, vallási persecutió, az utolsó kenet és Bethlen Kata [Martiriu, persecuție religioasă, ultima ungere, și Bethlen Kata ], în István Bitskey et al. (ed.): In via eruditionis, Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére [Studii în cinstea lui Mihály Imre în vârstă de 70 de ani ], Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016.

Gudor, Kund Botond: Bod Péter (1712-1769) a történetíró [Istoricul Bod Péter (1712–1769) ], Baraolt, ed. Tortoma, 2018.

Gudor, Kund Botond (ed.): Cartograful Péter Bod (1712-1769), Sfântu Gheorghe, ed. Háromszék Vármegye, 2019.

Gudor, Kund Botond: Az eltűnt Gyulafehérvári református Egyházmegye és egyházi közösségei [Protopopiatul reformat dispărut din Alba Iulia și comunitățile sale bisericești ], Erdélyi Egyháztörténeti Könyvek, Cluj-Napoca- Baraolt, Kriterion–Tortoma, 2012.

Gudor, Kund Botond: Az erdélyi románok tudományos történetírója, Bod Péter (1712-1769) a magyarigeni református lelkész, în Bod Péter: Az erdélyi románok egyháztörténetének két könyve 1745, 1764 [”Istoricul românilor din Transilvania, Petru Bod (1712-1769) preotul maghiar din Ighiu”, în Petru Bod: Cele 2 cărți ale istoriei bisericii românilor 1745, 1764 ], Sfântu Gheorghe – Miercurea Ciuc, Háromszék Vármegye Kiadó, 2012.

Győri, L. János: Győri L. János: Apológia és mártírium a kora újkori református gondolkodásban, Szöllősi Mihály elfeledett Martyrium historicuma 1666-ból [”Apologie și martiriu în gândirea reformată a erei moderne, Mihály, Szöllősi Istoria martiriului uitat, din 1666”], în Studia Litteraria, an LI, 2012/3-4.

Győri, L. János: Reformáció, mártirológia, exemplum [”Reformă, martirologie, exemplu” ], în Istorie a literaturii, ediție nouă an XXXII., 2001/3.

Hobsbawm, Eric– Ranger, Terence (ed.): The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

Kocsi, C. Bálint: Kősziklán épült ház ostroma [Asediul casei construite pe stâncă, Trad. Bod Péter ], [Note. Sándor, Szilágyi], Leipzig, Köhler, 1866.

Kőszeghy, Péter (ed.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, Középkor és kora újkor [Enciclopedie pentru istoria culturii maghiare, Evul mediu și Era modernă ], vol XI, Budapest, Editura Balassi, 2011.

Kővári, László: Erdély Történelme, A gubernatorok kora [Istoria Transilvaniei, Era guvernatorilor ], Vol. VI., Kolozsvár, Stein János, 1866.

Imre, Mihály: (ed.): Sion Siralma – egy vers, több szerző? A 18. századi hitvédelem és mártirológia változatai, în Tanulmánykötet Szőnyi Benjámin (1717–1794) református lelkipásztor, költő, író születésének 300. évfordulójára, Hódmezővásárhely [Volum de studii la aniversarea a 300 de ani de la nașterea lui Benjámin Szőnyi (1717–1794) preot

reformat, scriitor, poet], Hódmezővásárhely, Ótemplomi Református Egyházközösség, 2018–2017.

Imre, Mihály: Protestáns mártirológia és konverzió [”Martirologie protestantă” ] și Utak Herborn és Nápoly között [”Drumuri între Herborn și Napoli” ], în Gergely, Fazakas – Mihály, Imre Orsolya, Száraz (ed.): Tanulmányok a 16–18. századi protestantizmus irodalmából [ Studii din literatura protestantismului secolelor XVI-XVIII ], Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015.

Imre, Mihály: Consolatio és reprezentáció – mártírok vigasztalása Zürichben [”Consolare și reprezentare – consolarea martirilor în Zürich” ], în István Bitskey et al. (ed.): In via eruditionis, 423–438.

Murdock, Graeme: „Responses to Habsburg Persecution of Protestants in Seventeenth-Century Hungary”, Austrian History Yearbook, Vol. XL, 2009.

Nagy, Réka: Protestáns mártirológia és élettörténeti narráció, Szőnyi Nagy István 17. századi református lelkész példája [”Martirologie protestantă și narațiune de istorie de viață exemplul preotului reformat din secolul XVII ], István, Szőnyi Nagy”, în Mihály, Balázs – Csilla, Gábor (ed.): Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett nemzetközi konferencia előadásai, 2006. május 24–27, Kolozsvár [Amintire și devoțiune în vechea literatură maghiară, Studiile conferinței internaționale organizate de Departamentul de Științe literare maghiare a Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 24-27 mai 2006. Cluj-Napoca ], Editura Egyetemi Műhely – Bolyai Társaság, 2007.

Oláh, Róbert: ”Nunta parisiană (1572), O povestire din secolul XVIII despre noaptea Sfântului Bartolomeu”, în Studia litteraria, an L, 2012/3–4.

Paksi, Szathmáry István: Plângerea Sionului, Bratislava, [fără editură], 1751.

Papp, Miklós: Egy felségsértési per története [”Istoria unei cauze de les majestate” ], Történeti Lapok, an II., nr. I., 4 apr. 1875.

Péter, Katalin (ed.): A magyarországi protestáns prédikátorok és tanítók ellen indított per 1674-ben [”Procesul inițiat împotriva preoților și învățătorilor protestanți”], în Katalin, Péter (ed.): Papok és nemesek, Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból [Preoți și nobili, Studii de istorie culturală maghiară dintr-un secol și jumătate începând cu reforma ], Budapest, Ráday Gyűjtemény, 1995.

Révész, Imre: Paksi Szathmári István debreceni hittanár történelmi éneke 1751-ből, A magyar reformált egyház azon korbeli üldöztetéséről [”Cântecul din 1751 al profesorului István Paksi Szathmári din Debrecen, Despre persecutarea bisericii reformate maghiare din aceea perioadă” ], în Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező [Anuar

protestant maghiar bisericesc și școlar], an 6., 1875/4

Rotaru, Ioan-Gheorghe: “Key aspects of the Freedom of Conscience” [„Aspecte cheie ale libertății de conștiință”], în Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment ( Journal for Freedom of Conscience), Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2016, 30-37.

Sagittarius, Caspar: De Martyrium Nataliis in Primitiva Ecclesia, Iena, 1696.

Soós, Gábor: Kitalált hagyományok [Tradiții născocite ], Kutatási Füzetek, 1996/1.

Shore, Paul (ed.): Narratives of adversity, Jesuits in the Eastern Peripheries of the Habsburg Realms (1640–1773), Budapest – New York, Central European University Press, 2012.

Tóth, Zsombor: Persecutio decennalis, Az evangélikus perspektíva lehetősége – Lányi György példája [”Persecutio decennalis, Posibilitatea perspectivei evanghelice – Exemplul lui György Lányi” ], în István Bitskey et al. (ed.): In via eruditionis, 423–438.

Tóth, István Gergely: Historia querelarum, Sérelmekből összeállított egyháztörténet Okolicsányi Pál Historia Diplomatica című munkájában [„Historia querelarum, Istorie bisericească asamblată din nemulțumiri, în lucrarea lui Pál Okolicsányi Historia Diplomatica” ], în Orsolya Száraz – Gergely, Tamás Fazakas – Mihály Imre (edit.): A reformáció

emlékezete, Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században [Memoria reformei, Interpretări protestante și catolice în secolele XVIXVIII ], Debrecen, ed. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018, 217–227.

Száraz, Orsolya– Fazakas Gergely Tamás– Imre Mihály (edit.): A reformáció emlékezete, Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században [Memoria Reformei, Interpretări protestante și catolice în secoleleXVI-XVIII ] Debrecen, ed. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018.

Orsolya, Száraz: A kassai jezsuita mártírok kultusza a 17–18. században [”Cultul martirilor jezuiți din Kosice în secolele XVIIXVIII”], în Gergely Tamás, Fazakas– Mihály, Imre– Orsolya, Száraz (ed.): Mártírium és emlékezet Protestáns és katolikus narratívák a 15–19. században [Martiriu și amintire. Narațiuni protestante și catolice în secolul

XV-XIX ], Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015.

Szimonidesz, Lajos: Magyar vértanuk nyomában, A Szelepcsényi-Kollonics-féle reformáció vértanui, Kocsi Csergő Bálint műve a gályarabper tizenkilenc vértanujáról [În urma martirilor maghiari, Martirii Reformei Szelepcsényi-Kollonics, Lucrarea lui Kocsi Csergő Bálint despre cei nouăsprezece martiri ai procesului robilor de pe galere],Trad., Intr. Szimonidesz Lajos Pápa, Misztótfalusi, 1944.

Szőnyi, Nagy István: Martyrok coronaja, melly az evangeliomi igaz vallásban alhatatossaknak… [Coroana martirilor, care celor care persistă în adevărata religie a evangheliei … ], Cluj-Napoca, [tipograf Mihály Veresegyházi Szentyel], 1675.

Tóth, Zsombor: Kálvinizmus és politikai (ön)reprezentáció a kora újkorban, Megjegyzések a magyar patriotizmus eszmetörténetéhez [Calvinism și reprezentare (de sine) în modernism: observații la istoria ideilor patriotismului maghiar” ], în Studia Litteraria, an LI., 2012/3–4.

Vásárhelyi, P. Judit: Szenci Molnár Albert meg nem valósult Martyrologium fordítása [”Traducerea nerealizată Martyrologium a lui Albert Szenci Molnár”], în Studia Litteraria, 2012/3-4.

Zsupos, Zoltán: A székely írásról [Despre scrierea secuilor], Budapesta, 2015. cf. idem: Állitólag scytha betűvel” - a székely írás veszélyei [„Aparent cu litere scitice” – pericolele scrierii secuilor ], în http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/allitolag_scytha_betuvel_a_szekely_iras_veszelyei (accesare site: 22 iulie 2020).

Published
2022-04-12
How to Cite
Gudor, D. B. K. (2022). PERCEPȚIA „BISERICII CA SUBIECT AL SUFERINȚEI” ÎN ISTORIA TRANSILVANIEI DIN PRIMA PARTE A SECOLULUI AL XVIII-LEA: PÉTER BOD (1712-1769) ȘI MARTIROLOGIA PROTESTANTĂ. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 8(2), 231-260. https://doi.org/10.5281/zenodo.6354074